Opći uvijeti izlaganjaI.

Opći uvjeti izlaganja (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju odnose između pravne ili fizičke osobe koja je popunila Prijavu, kao izlagača i Viroexpo d.o.o. kao Organizatora.

II.

Izlagač prijavljuje svoje sudjelovanje na Viroexpu 24. Međunarodnom sajmu gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede od 13. do 15. ožujka 2020. godine (u daljnjem tekstu: Sajam) Prijavom koja je sastavni dio ovih Općih uvjeta. Potpisanom i ovjerenom Prijavom Izlagač izjavljuje da je suglasan s Općim uvjetima i da ih prihvaća.

III.

Organizator pridržava pravo otkazati Izlagaču sudjelovanje na Sajmu ukoliko ocijeni da Prijava ne odgovara sadržaju i kvaliteti sajamske priredbe ili iz drugih bitnih razloga. Organizator pridržava pravo zabraniti izlaganje i ukloniti izlagačeve proizvode iz izložbenog prostora ukoliko utvrdi da upravo ti ne odgovaraju navodima Izlagača, te ih odstraniti na njegov trošak. Ako sajamski raspored to nameće, Organizator može dodijeliti do 25 % manju ili veću površinu od prijavljene.

IV.

Izlagač ne smije izložbeni prostor ili dio izložbenog prostora izdati u podnajam bez prethodne suglasnosti Organizatora.

V.

U slučaju da izlagač otkaže već zaključenu Prijavu obvezuje se podmiriti nastale troškove. Izlagač mora Organizatoru pismeno otkazati nastup najmanje 15 dana prije početka Sajma. Ukoliko Organizator ne prihvati otkazivanje sudjelovanja ili se on uruči u vremenu manjem od 15 dana od početka Sajma, Izlagaču će se zaračunati cjelokupan naručeni prostor i sve do tada izvršene usluge.

VI.

Izlagač je dužan najkasnije jedan dan prije početka Sajma urediti i opremiti svoj izložbeno-prodajni prostor.

VII.

Organizator ima pravo odbiti Prijavu i u slijedećim slučajevima:
- ukoliko je Izlagač u trenutku prijave u stečajnom postupku ili postupku likvidacije,
- ukoliko Organizator ima nenaplaćenih potraživanja prema Izlagaču,
- ukoliko Izlagač na zahtjev Organizatora ne dostavi potrebne dokumente,
- ukoliko je traženi prostor već rasprodan.

VIII.

Neposrednu prodaju na Sajmu Izlagač će obavljati u skladu s važećim propisima i ukoliko je za istu registriran.

IX.

Izlagač se obvezuje da će svoju opremu i izložbene proizvode osigurati od oštećenja, uništenja, loma, požara, provale, krađe, u slučaju elementarne nepogode ili više sile kod osiguravajućeg društva, da će poštivati propise o protupožarnoj sigurnosti, da će o svom trošku održavati izložbeno-prodajni prostor, da će u radnom vremenu Sajma, od 8 do 19 sati, biti prisutan u svom prostoru, da će po završetku sajamske priredbe Organizatoru predati prostor i opremu u stanju u kakvom ih je preuzeo, da će svaku prouzročenu štetu odmah podmiriti, da će Organizatoru podmiriti najam izložbeno-prodajnog prostora i troškove naručenih tehničkih usluga odmah po ispostavljanju ponude i da će odmah uvažiti pisane reklamacije.

X.

Organizator će prema popunjenoj Prijavi ispostaviti ponudu za naručeni izložbeno-prodajni prostor i osnovne tehničke usluge koja je odmah plativa na račun Organizatora broj 2360000-1102193823 otvorenog kod Zagrebačke banke d.d. Nakon izvršene uplate Organizator jamči dogovoreni prostor i poziciju. Za svaki dan zakašnjenja plaćanja računa zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu. Reklamacije na račun dostavljaju se u roku 10 dana od datuma izdavanja. Naknadni prigovori se neće uzeti u obzir.

XI.

Izlagač po izvršenoj uplati ima pravo na besplatne izlagačke iskaznice/akreditacije ovisno o veličini zakupljenog izložbeno-prodajnog prostora.

Za zatvoreni prostor veličine do 8 ili 9m2 ili otvoreni prostor veličine do 50 m2 – 2 akreditacije, a za svakih daljnjih 8 ili 9 m2 zatvorenog, odnosno 50 m2 otvorenog po dvije akreditacije.

XII.

Izlagač može započeti s radom na uređenju izložbenog prostora tri dana prije početka Sajma, a mora ga isprazniti idući dan po završetku. Ukoliko izlagač ne isprazni sajamski prostor u roku, organizator ne odgovara za izlagačevu robu. Ukoliko posebne okolnosti zahtijevaju drugačije navedeni rokovi mogu se produžiti ili skratiti.

Montaža i demontaža prostora je dozvoljena u gore navedenom vremenom od 7 do 15 sati ili po dogovoru.

XIII.

U slučaju da izlagač krši bilo koju od prije navedenih odluka, Organizator ima pravo zabraniti mu sudjelovanje na Sajmu. U tom slučaju snosi sve troškove iz Općih uvjeta i sve eventualne druge troškove. Za sva neizmirena potraživanja od Izlagača, Organizator ima pravo zadržati svu donesenu robu na Sajam do visine neispunjenja obveza. Zadržane predmete Organizator će uskladišti o trošku i na teret Izlagača.

XIV.

U slučaju spora nadležan je sud u Virovitici.

XV.

Ovi Opći uvjeti imaju istu važnost kao Ugovor o najmu ili privremenom korištenju poslovnog, izložbenog sajamskog prostora.

Prihvaćam Opće uvjete izlaganja

Podaci o izlagaču uneseni ovom prijavom unose se u Sajamski katalog.
Upis u sajamski katalog je obavezan i iznosi 80,00 kn (+ pdv).

Puni naziv tvrtke ili obrta *

Vaš Email *

Matični – porezni broj – MBG vlasnika

Oib *

Broj glavnog transakcijskog računa *

Ulica *

Grad *

Poštanski broj *

Država *

Kontakt telefon *

Fax

Mobitel

Web stranica

Kontakt osoba *

Direktor

Tvrtka je